CARS4FUN modely aut - Všeobecné obchodní podmínky

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

CARS4FUN modely aut (provozovatel Jiří Kysela, Krásova 1834, Praha 3, 130 00, IČ: 71915192), který dováží sběratelské modely aut (resinové modely aut) a provozuje web WWW.CARS4FUN.CZ, stanovuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jako dokument upravující vzájemné vztahy mezi provozovatelem (prodávajícím) a koncovým spotřebitelem (kupujícím). To znamená, že se tyto VOP vztahují pouze pro maloobchodní prodej autíček. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 30.3.2021 a jejich znění je upraveno podle vzorových obchodních podmínek sdružení dTest. Vzájemné vztahy a podmínky velkoobchodní spolupráce upravuje dokument Velkoobchod, který je mimo jiné dostupný i po kliknutí na stejnojmenný odkaz v zápatí úvodní stránky.

Kupujícím jakožto koncovým spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Modely aut nabízené prodávajícím mají ceny uvedené v hlavní měně obchodu Kč (CZK). Prodávající umožňuje také zobrazení ceny v eurech (EUR) dle aktuálního kurzu eshopu.

Kupující učiněním závazné objednávky s modely aut stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní prodej autíček, které tímto vyhlašuje prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (které jsou zároveň pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy) a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v aktuálním znění.

2) OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ AUTÍČEK, PLATBY

CARS4FUN modely aut umožňuje maloobchodní prodej koncovým spotřebitelům (kupujícím) následujícími způsoby:

 • modely aut je možné převzít ZDARMA (bez příplatku za doručení) při osobním převzetí objednaných autíček v sídle provozovatele (výhradně s platbou předem na náš bankovní účet).
 • modely aut je možné převzít s příplatkem za doručení těmito způsoby:
  • převzetím a zaplacením za objednané modely aut na kterémkoli výdejním místě systému Zásilkovna (www.zasilkovna.cz) v ČR a na Slovensku;
  • dodáním objednaných autíček prostřednictvím České pošty;
  • dodáním objednaných autíček prostřednictvím kurýra (např. DPD nebo GLS).

CARS4FUN modely aut umožňuje zaplatit za objednané modely aut následujícími způsoby:

 • modely aut je možné ZDARMA zaplatit předem na náš bankovní účet;
 • modely aut je možné zaplatit dobírkou při převzetí od dopravce s příplatkem ve výši 60 Kč. Pro objednávky s modely aut v hodnotě nad 6.000 Kč je platba dobírkou ZDARMA.

Podrobné informace o cenách a podmínkách dopravy autíček jsou uvedeny v dokumentu Doprava a platby, který je součástí těchto VOP pro maloobchod s modely aut.

Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny za modely aut jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (mimo poplatků za doručení a platbu za modely aut).

Předmětem smlouvy jsou pouze sběratelské modely aut. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných elektronických nebo tištěných materiálech, vycházejí z údajů výrobců či našich dodavatelů. Fotografie uvedené na stránkách našeho obchodu zobrazují prodávané modely aut.

Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat modely aut v originálních obalech od výrobce (obvykle originálně zabalené z výroby) a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi, obvyklými pro daný druh autíček, které odpovídají daným normám, předpisům a nařízením, platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky autíček je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři a odsouhlasení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde oznámením o možnosti převzít si objednané modely aut v sídle provozovatele.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku autíček po dohodě s kupujícím modifikovat, nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Důvodem může například být fakt, že si jeden kupující objednal poslední modely aut po telefonu nebo emailem, a druhý kupující si je objedná v eshopu dříve, než prodávající ručně aktualizuje stav skladu. Dalším důvodem může být fakt, že objednané modely aut již nejsou dostupné u výrobce, nebo nejsou dostupné za podobných cenových podmínek (např. výrazná změna kurzu CZK - EUR).

Nakupovat a uzavírat kupní smlouvu mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu znění příslušných paragrafů občanského zákoníku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle příslušných paragrafů občanského zákoníku.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY NA MODELY AUT

Objednávka je přijata do našeho systému ihned po jejím zadání. O vložení objednávky na modely aut bude prodávajícím automaticky zaslán kupujícímu email, o průběhu zpracování a vyexpedování objednaných autíček bude kupující taktéž informován e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že kupující neobdržel emailové potvrzení o zadané objednávce autíček, je potřeba, aby kontaktoval prodávajícího a informoval ho o této skutečnosti. V případě jakýchkoli nejasností, nebo jakýchkoli nestandardních událostí, bude prodávající kupujícího informovat e-mailem, nebo telefonicky.

Prodávající uvolní k osobnímu odběru objednané modely aut kupujícímu nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky a zaplacení platby předem na bankovní účet, pokud u jednotlivých autíček neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u autíčka uvedena dostupnost „skladem“, prodávající uvolní modely aut v nejbližším termínu po objednání a případném zaplacení autíček předem. Kupující je povinen zaslané modely aut převzít bez zbytečného odkladu.

Daňový doklad na modely aut, případně potvrzení či certifikáty, odešle prodávající kupujícímu jako součást zásilky nebo emailem nejpozději do dvou dnů od převzetí autíček kupujícím. V případě, že je kupující v této lhůtě neobdrží, může si je stáhnout po přihlášení ve své zákaznické administraci, nebo emailem požádat prodávajícího o jejich opětovné zaslání.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM, NEPŘEVZETÍ AUTÍČEK

Každou objednávku může kupující bez udání důvodu zrušit telefonicky, nebo prostřednictvím SMS či e-mailu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a případně popis objednaného zboží.

V případě, že kupující nevyzvedne objednané modely aut porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za doručení a případné další účelně vynaložené náklady. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu vymáhat.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM, ZÁLOHOVÁ PLATBA

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku na modely aut s platbou předem na bankovní účet, pokud nebude na účet prodávajícího připsána platba za příslušnou objednávku nejpozději 10. kalendářní den od objednání autíček (pokud jsou modely aut dostupné skladem) a nebo od výzvy k zaplacení (v případě, že se jedná o modely aut na objednávku). Prodávající zašle cca 4 dny před uplynutím této lhůty kupujícímu emailem upozornění, že platba za jeho objednávku ještě nebyla připsána. V individuálních případech je možné domluvit prodloužení této lhůty maximálně na 3 měsíce a to pouze s podmínkou zaslání nevratné zálohy na bankovní účet prodávajícího (jako variabilní symbol je potřeba uvést číslo příslušné objednávky s modely aut). Výše nevratné zálohy je stanovena ve výši 500 Kč za každou jednotlivou objednávku s modely aut.

6) VÝMĚNA AUTÍČEK

Nepoužité, neotevřené a nepoškozené modely aut může prodávající vyměnit kupujícímu za jiné modely aut. Modely aut stačí po předchozí telefonické domluvě osobně doručit na adresu provozovatele. Náklady spojené s vyměňováním autíček jsou řešeny vzájemnou dohodou prodávajícího s kupujícím.

7) REKLAMACE, ZÁRUKA, VRÁCENÍ AUTÍČEK DO 14 DNŮ

Na veškeré modely aut se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na výrobní vady, pokud se převzaté modely aut nehodí k obvyklému účelu, nejsou kompletní, nebo neodpovídají zákonným či jiným parametrům. Reklamaci a vrácení autíček vyřídí prodávající co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku (převzetí reklamovaných autíček). Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. Pokud to není povaze vady neúměrné (např. nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nových autíček bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během prvních šesti měsíců od převzetí autíček se předpokládá, že modely aut měly vadu již při jejich převzetí.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamace se prodávající snaží vyřídit ke spokojenosti kupujícího (například individuální dohodou s kupujícím), vždy v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen prokázat nákup autíček (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání autíček prodávajícímu. Modely aut by měly být při přepravě zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození, měly by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Odmítne-li prodávající odstranit vadu autíček, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím autíček o jejich vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo mají modely aut větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu autíček, nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. běžným používáním či opotřebením
 2. nesprávným použitím výrobku (jedná se o sběratelské modely aut určené pro dospělé a děti starší 14 let, nikoli o bežné hračky)
 3. nesprávným skladováním (například vystavování autíček přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám a podobně)

 

Postup při reklamaci:

 1. kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. modely aut kupující předá prodávajícímu osobně v sídle provozovatele, nebo zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
 3. osobně nebo do zásilky kupující uvede důvod reklamace, svou adresu a kontakt pro sdělení výsledku vyřízení reklamace
 4. kupující přiloží doklad o nabytí reklamovaných autíček od prodávajícího (vytištěnou fakturu nebo emailové potvrzení, které kupující obdržel jako potvrzení své objednávky autíček)

 

Jak vracet modely aut při odstoupení od uzavřené smlouvy ve 14denní lhůtě:

Kupující má právo odstoupit bez udání důvodu od smlouvy do 14 dnů od převzetí objednávky s modely aut. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a vzhledem autíček. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, musí toto prodávajícímu v uvedené lhůtě sdělit a nepoškozené modely aut bez známek užívání, opotřebování nebo poškození a v původním obalu doručit zpět prodávajícímu a to buď osobním předáním, nebo zasláním poštou doporučeně a na vlastní náklady (ne však na dobírku), nebo zasláním prostřednictvím výdejních míst Zásilkovny na vlastní náklady. Z hlediska uplynutí zákonné lhůty je určující datum, kdy byly vracené modely aut kupujícím odeslány. Prodávající vrátí zpět kupujícímu odpovídající částku za vrácené modely aut nejpozději do 14 dnů v případě, že v této lhůtě obdrží vrácené modely aut a zkontroluje jejich bezvadný stav. Pokud kupující zašle vrácené modely aut tak, že prodávající nestihne převzít a zkontrolovat vrácené modely aut do 14 dnů, prodávající vrátí peníze kupujícímu bez zbytečného odkladu po převzetí a zkontrolování stavu a úplnosti vrácených autíček. Vrácení peněz proběhne předem dohodnutým způsobem (osobně, na bankovní účet, ze kterého byly objednané modely aut zaplacené předem, nebo na bankovní účet, jehož číslo kupující sdělí prodávajícímu spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy o nákupu autíček). Jsou-li vrácené modely aut poškozeny porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty autíček a o tuto část snížit částku vrácenou kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy je možné provést i přes náš kontaktní formulář. Pokud použije kupující tento způsob oznámení vrácení autíček, zvolí Předmět "Zákaznický servis".

8) ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající deklaruje svou vůli usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ).

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy (doručení objednávky s modely aut) je provozovatel eshopu CARS4FUN modely aut. Identifikační a kontaktní údaje správce jsou následující: Jiří Kysela, sídlo v ulici Krásova 1834, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 71915192.

Samostatný dokument o ochraně osobních údajů (GDPR) je dostupný zde: http://www.cars4fun.cz/cs/content/10-gdpr

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky s modely aut, zajištění vyskladnění a doručení autíček) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo, případně číslo účtu, ze kterého byly uhrazeny objednané modely aut.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy a doručení autíček s tím, že smluvní stranou je kupující.

Předávání osobních údajů dalším subjektům

Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jiným subjektům, než zpracovatelům v souvislosti s doručením objednaných autíček v rozsahu jméno a příjmení, adresa, případně e-mail, telefonní číslo.

Správce může předat osobní údaje kupujícího provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky s modely aut, vyskladnění a doručení autíček) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) a po dobu lhůt zákonných povinností správce.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, že pokud zákazník nakoupí modely aut v průběhu roku 2018, musí být příslušná faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, že pokud zákazník nakoupí modely aut v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje tyto osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, případně telefon a email.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. Prodávající má platnou registraci na ÚOOÚ (číslo registrace 00041076).

Prodávající umožní objednat modely aut bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy (dodání objednaných autíček) a ke splnění svých zákonných povinností, nikoli však k marketingovým či obchodním účelům, pokud kupující nevyjádří souhlas se zasíláním marketingových sdělení zaškrtnutím příslušného políčka.

Další práva kupujícího jsou specifikována v samostatném dokumentu o ochraně osobních údajů (GDPR), který je dostupný zde: http://www.cars4fun.cz/cs/content/10-gdpr

Práva prodávajícího ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může kupující učinit telefonicky nebo elektronickou cestou (emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře).

10) PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody na objednané modely aut přechází na kupujícího okamžikem převzetí autíček v okamžiku osobního převzetí. Tímto není dotčeno právo kupujícího uplatňovat rozpor s kupní smlouvou.

11) VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Objednané modely aut zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12) OSTATNÍ

Smlouva a související otázky se řídí českým právem. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. Případné změny jsou účinné pouze pro nově uzavřené kupní smlouvy s modely aut. Pro již objednané modely aut zůstávají v platnosti obchodní podmínky platné v době uzavření smlouvy (tyto je možné zpětně upravit pouze vzájemnou písemnou dohodou).

Copyright 2011 - 2021 CARS4FUN modely aut. Všechna práva vyhrazena.