Všeobecné obchodní podmínky - CARS4FUN modely aut

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

CARS4FUN modely aut (provozovatel Jiří Kysela, Krásova 1834, Praha 3, 130 00, IČ: 71915192), který dováží sběratelské modely aut (resinové modely aut) a provozuje web WWW.CARS4FUN.CZ, stanovuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako VOP) jako dokument upravující vzájemné vztahy mezi provozovatelem (prodávajícím) a koncovým spotřebitelem (kupujícím). To znamená, že se tyto VOP vztahují pouze pro maloobchodní prodej autíček. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 3.1.2024 a jejich znění je upraveno podle vzorových obchodních podmínek sdružení dTest. Vzájemné vztahy a podmínky velkoobchodní spolupráce upravuje dokument Velkoobchod, který je mimo jiné dostupný i po kliknutí na stejnojmenný odkaz v zápatí úvodní stránky.

Kupujícím jakožto koncovým spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Modely aut nabízené prodávajícím mají ceny uvedené v hlavní měně obchodu Kč (CZK). Prodávající umožňuje také zobrazení ceny v eurech (EUR) dle aktuálního kurzu eshopu.

Kupující učiněním objednávky s modely aut stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní prodej autíček, které tímto vyhlašuje prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (které jsou zároveň pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy) a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v aktuálním znění.

2. OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ AUTÍČEK, PLATBY ZA MODELY AUT

Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny za modely aut jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (mimo příplatků za doručení a způsob platby za modely aut).

Předmětem smlouvy jsou pouze sběratelské modely aut. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných elektronických nebo tištěných materiálech, vycházejí z údajů výrobců či dodavatelů. Fotografie uvedené na stránkách našeho obchodu zobrazují prodávané modely aut.

Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat modely aut v originálních obalech od výrobce (obvykle originálně zabalené z výroby) a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi, obvyklými pro dané modely aut a které odpovídají normám, předpisům a nařízením, platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky autíček je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři a odsouhlasení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky s modely aut ze strany provozovatele.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku či návrh objednávky autíček modifikovat (po dohodě s kupujícím), nebo od nich jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Důvodem může být například skutečnost, že si jeden kupující objednal poslední autíčko dostupné skladem po telefonu nebo emailem, a druhý kupující si stejné autíčko objedná v eshopu dříve, než prodávající zaktualizuje stav skladu. Dalším důvodem může být fakt, že objednané modely aut již nejsou dostupné u výrobce, nebo nejsou dostupné za podobných cenových podmínek (např. výrazná změna ceny dodavatele nebo měnového kurzu CZK - EUR).

Nakupovat a uzavírat kupní smlouvu mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu znění příslušných paragrafů občanského zákoníku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých osob dle příslušných paragrafů občanského zákoníku.

2. a) Převzetí objednaných autíček

Modely aut je možné převzít následujícími způsoby:

 • modely aut je možné převzít ZDARMA (bez příplatku za doručení) při osobním převzetí objednaných autíček v sídle provozovatele, případně jinde v Praze po předchozí domluvě.
 • modely aut je možné převzít s příplatkem za doručení těmito způsoby:
  • dodáním objednaných autíček na kterékoli výdejní místo systému Zásilkovna (www.zasilkovna.cz) v ČR a na Slovensku;
  • dodáním objednaných autíček prostřednictvím České pošty - Balíkovny;
  • dodáním objednaných autíček prostřednictvím kurýra společnosti Zásilkovna v ČR a jiných kurýrních společností na Slovensku (např. DPD, GLS apod. dle aktuálních možností dopravců).

Prodávající uvolní k osobnímu odběru objednané modely aut kupujícímu bez zbytečného odkladu od potvrzení objednávky a zaplacení platby předem na bankovní účet, pokud u jednotlivých autíček uvádí dostupnost "skladem". Je-li u autíčka uvedena jiná dostupnost než „skladem“, prodávající uvolní modely aut v nejbližším termínu s ohledem na avizovanou dobu dodání.

Nejlevnější způsob dopravy v rámci ČR stojí 90 Kč.

Kupující je povinen zaslané modely aut převzít od doručovatele a je povinen poskytnout doručovateli nezbytnou součinnost!

2. b) Platby za modely aut

Modely aut je možné zaplatit následujícími způsoby:

 • modely aut je možné ZDARMA zaplatit předem na náš bankovní účet;
 • modely aut je možné zaplatit dobírkou při převzetí od dopravce s příplatkem ve výši 80 Kč. Pro objednávky s modely aut v hodnotě nad 6.000 Kč je platba dobírkou ZDARMA.

2. c) Zálohová platba a rezervace autíček

Provozovatel umožňuje modely aut zarezervovat a posunout doručení autíček na pozdější dobu v případě úhrady nevratné zálohy na náš bankovní účet. Maximální prodloužení je možné na 3 měsíce a to pouze s podmínkou zaslání nevratné zálohy na bankovní účet prodávajícího (jako variabilní symbol je potřeba uvést číslo příslušné objednávky s modely aut). Výše nevratné zálohy je stanovena ve výši 500 Kč za každou jednotlivou objednávku s modely aut. Konkrétní podmínky úhrady nevratné rezervační zálohy jsou ke každé objednávce individuálně sděleny kupujícímu na vyžádání.

Více informací o cenách, rezervačních podmínkách a podmínkách dopravy autíček je uvedeno v dokumentu Doprava a platby, který je součástí těchto VOP pro maloobchod s modely aut.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY S MODELY AUT

Objednávka je přijata do našeho systému ihned po jejím zadání. O vložení objednávky na modely aut bude prodávajícím automaticky zaslán kupujícímu email. Každá objednávka bude ze strany provozovatele potvrzena, do okamžiku potvrzení se jedná o nezávaznou objednávku. Informace o průběhu zpracování a vyexpedování objednaných autíček budou kupujícím předávány e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že kupující neobdržel emailové potvrzení o zadané objednávce autíček, je potřeba, aby kontaktoval prodávajícího a informoval ho o této skutečnosti. V případě jakýchkoli nejasností, nebo jakýchkoli nestandardních událostí, bude prodávající kupujícího informovat e-mailem, nebo telefonicky.

Daňový doklad za modely aut, případně potvrzení či certifikáty, odešle prodávající kupujícímu jako součást zásilky nebo emailem nejpozději do 2 dnů od převzetí autíček kupujícím. V případě, že je kupující v této lhůtě neobdrží, může si je stáhnout po přihlášení do zákaznické administrace, nebo emailem požádat prodávajícího o jejich opětovné zaslání.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍM, NEPŘEVZETÍ AUTÍČEK

Každou objednávku může kupující bez udání důvodu zrušit telefonicky, nebo prostřednictvím SMS či e-mailu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a případně popis objednaného zboží. Zrušení objednávky je možné před jejím odesláním. Pokud již provozovatel objednané modely aut odeslal kupujícímu, je kupující povinen objednané modely aut převzít (kromě případů, kdy to není ze závažných důvodů možné). Povinností převzetí objednaných autíčrek není nijak dotčena možnost kupujícího vrátit objednané modely aut bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí, viz bod 7 c) těchto VOP.

V případě, že kupující nevyzvedne objednané modely aut porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit účelně vynaložené náklady za marné doručení. Náklady marného dodání zboží a případné další náklady vzniklé z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodávající oprávněn po kupujícím vymáhat. Právní vysvětlení viz např. článek sdružení dTest zde: https://www.dtest.cz/clanek-10164/prevzeti-zbozi-nejen-moralni-zavazek

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku s modely aut s platbou předem na bankovní účet, pokud nebude na účet prodávajícího připsána platba za příslušnou objednávku nejpozději 15. kalendářní den od objednání autíček (pokud jsou modely aut dostupné skladem) a nebo od výzvy k zaplacení (v případě, že se jedná o modely aut na objednávku). Prodávající zašle před uplynutím této lhůty kupujícímu emailem upozornění, že platba za jeho objednávku ještě nebyla připsána. V individuálních případech je možné domluvit prodloužení této lhůty např. prostřednictvím nevratné zálohové platby viz bod 2 c) těchto VOP.

6. VÝMĚNA AUTÍČEK

Nepoužité a nepoškozené modely aut může prodávající vyměnit kupujícímu za jiné modely aut ze své nabídky. Modely aut stačí po předchozí telefonické domluvě osobně doručit na adresu provozovatele. Náklady spojené s vyměňováním autíček jsou řešeny vzájemnou dohodou prodávajícího s kupujícím.

7. REKLAMACE, ZÁRUKA, VRÁCENÍ AUTÍČEK DO 14 DNŮ

Na veškeré modely aut se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na výrobní vady, pokud převzaté modely aut nejsou kompletní, nebo neodpovídají zákonným či jiným parametrům. Reklamaci a vrácení autíček vyřídí prodávající co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku (převzetí reklamovaných autíček). Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. Pokud to není povaze vady neúměrné (např. nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nových autíček bez vad. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během prvních šesti měsíců od převzetí autíček se předpokládá, že modely aut měly vadu již při jejich převzetí.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamace se prodávající snaží vyřídit ke spokojenosti kupujícího (například individuální dohodou s kupujícím) a vždy v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen prokázat nákup autíček (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání autíček prodávajícímu. Modely aut by měly být při přepravě zabaleny ve vhodném obalu, aby nedošlo k jejich poškození (ideálně v původním obalu), měly by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Odmítne-li prodávající odstranit vadu autíček, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím autíček o jejich vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

Mají-li modely aut větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu autíček, nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží, pokračuje po ukončení reklamace původní záruční lhůta.

Prodávající bude o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci.

7. a) Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. nesprávným použitím výrobku (jedná se o sběratelské modely aut určené pro dospělé a děti starší 14 let, nikoli o hračky)
 2. nesprávným skladováním (například vystavování autíček přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám a podobně)

7. b) Postup při reklamaci

Správný postup kupujícího při uplatnění reklamace:

 1. kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. modely aut kupující předá prodávajícímu osobně v sídle provozovatele, nebo zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
 3. osobně nebo do zásilky kupující uvede důvod reklamace, svou adresu a kontakt pro sdělení výsledku vyřízení reklamace
 4. kupující předloží doklad o nabytí reklamovaných autíček od prodávajícího (vytištěnou fakturu, emailové potvrzení, které kupující obdržel jako potvrzení své objednávky autíček nebo označení objednávky a jméno příslušného kupujícího)

7. c) Odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě

Kupující má právo odstoupit bez udání důvodu od smlouvy do 14 dnů od převzetí objednávky s modely aut. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a vzhledem autíček. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, musí toto rozhodnutí prodávajícímu v uvedené lhůtě sdělit a nepoškozené modely aut bez známek užívání, opotřebování nebo poškození a v původním obalu (pro sberatelské modely aut je původní nepoškozený obal důležitou součástí a sběratelské modely aut bez původního nepoškozeného obalu mají nižší hodnotu) doručit zpět prodávajícímu a to buď osobním předáním, nebo na vlastní náklady (ne však na dobírku) zasláním poštou doporučeně nebo prostřednictvím Zásilkovny. Z hlediska uplynutí zákonné lhůty je určující datum, kdy bylo odstoupení kupujícím odesláno prodávajícímu. Následně musí kupující odeslat vracené modely aut zpět prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí zpět kupujícímu odpovídající částku za vrácené modely aut a nejnižší poštovné nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky s vrácenými modely aut. V této lhůtě prodávající vrácené modely aut zkontroluje a prověří jejich stav. Vrácení peněz proběhne předem dohodnutým způsobem (na bankovní účet, ze kterého byly objednané modely aut zaplacené předem, nebo na bankovní účet, jehož číslo kupující sdělí prodávajícímu spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy o nákupu autíček). Jsou-li vrácené modely aut poškozeny porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty autíček a o tuto část snížit částku vrácenou kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy je možné provést i přes náš kontaktní formulář. Pokud použije kupující tento způsob oznámení vrácení autíček, zvolí Předmět "Zákaznický servis".

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající deklaruje svou vůli usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy (doručení objednávky s modely aut) je provozovatel eshopu CARS4FUN modely aut. Identifikační a kontaktní údaje správce jsou následující: Jiří Kysela, sídlo v ulici Krásova 1834, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 71915192.

Samostatný dokument o ochraně osobních údajů (GDPR) je dostupný zde: http://www.cars4fun.cz/cs/content/10-gdpr

9. a) Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky s modely aut, zajištění doručení autíček) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo, případně číslo účtu, ze kterého byly uhrazeny objednané modely aut.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy a doručení autíček s tím, že smluvní stranou je kupující.

9. b) Předávání osobních údajů dalším subjektům

Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jiným subjektům, než zpracovatelům v souvislosti s doručením objednaných autíček v rozsahu jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Správce může předat osobní údaje kupujícího provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, pokud do něj je obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

9. c) Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky s modely aut, vyskladnění a doručení autíček) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) a po dobu lhůt zákonných povinností správce.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, že pokud zákazník nakoupí modely aut v průběhu roku 2022, musí být příslušná faktura uchována do konce roku 2027). Faktura obsahuje tyto osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, případně telefon a email.

9. d) Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. Prodávající má registraci na ÚOOÚ (číslo registrace 00041076).

Prodávající umožní objednat modely aut bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy (dodání objednaných autíček) a ke splnění svých zákonných povinností, nikoli však k marketingovým či obchodním účelům, pokud kupující nevyjádří souhlas se zasíláním marketingových sdělení zaškrtnutím příslušného políčka.

Další práva kupujícího jsou specifikována v samostatném dokumentu o ochraně osobních údajů (GDPR), který je dostupný zde: http://www.cars4fun.cz/cs/content/10-gdpr

9. e) Práva prodávajícího ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může kupující učinit telefonicky nebo elektronickou cestou (emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře).

Prodávající nezasílá obchodní sdělení třetích stran.

10. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody u objednaných autíček přechází na kupujícího okamžikem jejich osobního převzetí od provozovatele, nebo doručovatele. Tímto není dotčeno právo kupujícího uplatňovat rozpor s kupní smlouvou.

11. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Objednané modely aut zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12. OSTATNÍ

Smlouva a související otázky se řídí českým právem. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. Případné změny jsou účinné pouze pro nově uzavřené kupní smlouvy s modely aut. Pro již objednané modely aut zůstávají v platnosti obchodní podmínky platné v době uzavření smlouvy (tyto je možné zpětně upravit pouze vzájemnou dohodou).

Copyright 2011 - 2024 CARS4FUN modely aut. Všechna práva vyhrazena.